Werkwijze

Aanmelden
U kunt zich telefonisch aanmelden voor behandeling. Op dit moment (januari 2024) heb ik een aanmeldstop.

Om voor vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig. Meestal krijgt u die van uw huisarts; van een andere arts (bedrijfsarts) of GGZ-instelling is ook mogelijk.

Bij de intake dient u naast de verwijsbrief van de huisarts voor specialistische GGZ of psychotherapie, een identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en een verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis) mee te nemen.

Intake
De intake bestaat uit een gesprek van ongeveer een uur waarin wij met elkaar kennismaken en uw klachten en problemen in kaart brengen. Daarna vraag ik u om thuis, online, een aantal vragenlijsten in te vullen. De resultaten op deze vragenlijsten worden in het tweede gesprek besproken. Tevens neem ik samen met u uw levensloop door. Op grond van de verzamelde informatie wordt er een diagnose gesteld en een behandeling geïndiceerd. Het kan zijn dat ik niet de geschikte behandelaar ben. In overleg met u kan ik u verwijzen naar een andere behandelaar of terug naar de verwijzer.

Indicatieverslag en behandelplan
Het indicatieverslag omvat een samenvatting van de problematiek, hulpvraag en de bevindingen uit de vragenlijsten. De conclusie leidt tot een advies/behandelindicatie, waarbij ik aangeef welke methode ik hanteer en wat de verwachte duur en frequentie van de behandeling zal zijn. In het behandelplan stel ik samen met u de doelen vast die u wilt bereiken. Als u akkoord gaat met het indicatieverslag en behandelplan kan de therapie beginnen. Hoe lang de behandeling gaat duren is afhankelijk van uw problematiek. Na akkoord van u wordt er een korte terugkoppeling gegeven aan de verwijzer over de klacht/probleem en het behandelplan.

Therapie
De therapiesessies vinden eens per week of per twee weken plaats. De tijdsduur van de individuele sessie is 45 minuten. Naast individuele therapie, partner- en gezinstherapie, is er de mogelijkheid voor groepspsychotherapie (zie folder). Samen met u kijk ik wat bij u past en wat bij u werkzaam zal zijn. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie mogelijk. Ik heb mijzelf verschillende theoretische kaders en methodieken eigen gemaakt die ik geïntegreerd toepas. Te denken valt onder andere aan relatie- en gezinstherapie, psychodynamische therapie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, mindfulness en Emotional Focused Therapie (EFT). Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie kunt u meer lezen over de behandelingen die ik geef.

Na een aantal sessies en (half)jaarlijks vindt er een evaluatie van de behandeling plaats. De bevindingen en eventuele wijzigingen worden vastgelegd in een behandelplan en een brief naar de huisarts.

E-Health
Ter ondersteuning van de behandeling kan e-health ingezet worden. Ik maak gebruik van Therapieland. U kunt de modules die voor u van toepassing zijn, thuis, online volgen. Tevens is het mogelijk om via Therapieland een beeldbelconsult te plannen.

Beëindiging behandeling
Aan iedere behandeling komt een einde. In de meeste gevallen is dat wanneer u tevreden bent over het bereikte resultaat. Het stilstaan bij het proces van afscheid nemen, vormt een belangrijk onderdeel van de therapie. Het kan ook zijn dat de behandeling om een andere reden eindigt. Beëindiging vindt altijd plaats in onderling overleg.

Bij afsluiting volgt nog een patiënten tevredenheidsonderzoek en wordt nog een vragenlijst afgenomen om het effect van de behandeling te meten, de zogeheten Routine Outcome Monitoring (ROM).